wersja testowa serwisu

Zgierz: Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych

2021-11-29_odpady-pojemnik
fot. UM Zgierz

Zmieniają się zasady odbioru odpadów komunalnych w Zgierzu. Radni przegłosowali na ostatniej sesji kilka nowych uchwał w tej sprawie. Zmianie ulegnie m.in. częstotliwość odbioru odpadów. Zwiększy się także ulga za kompostowanie odpadów BIO. Korekty systemu zaczną w większości obowiązywać od marca 2022 roku.

Jak wyjaśnia Prezydent Miasta Zgierza, Przemysław Staniszewski, główną ideą całego pomysłu jest zmniejszenie kosztów systemu gospodarki śmieciami w mieście. Te koszty przekładają się bezpośrednio na stawki dla mieszkańców, co w związku z rosnącymi cenami jest bardzo istotne.

- Po analizie ankiet z konsultacji prowadzonych na początku roku, oraz w związku ze zmianami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaproponowaliśmy wraz z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi kilka korekt dotychczas obowiązującego w mieście systemu - mówi prezydent.

Jakie zmiany nastąpią w zgierskim systemie gospodarki odpadami?

Najistotniejsze zmiany dotyczy odpadów BIO. Zwiększona została ulga w opłacie za odbiór śmieci, ze złotówki do 5. złotych na osobę zamieszkującą w domu jednorodzinnym, jeśli zdecydujemy się na kompostowanie odpadów biodegradowalnych. Nadmiar zgromadzonych bio-śmieci, których nie da się skompostować, sami wówczas możemy odwieźć do PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

Jeśli nie mamy kompostownika i nie zamierzamy go budować, trzeba będzie ten rodzaj śmieci zbierać w pojemniki, a nie w worki - bo tylko tak będą odbierane sprzed posesji. Miasto rezygnuje z plastikowych worków, dzięki czemu może zredukować koszty zagospodarowania tego typu odpadów. Dotychczas worki zapewniane były w ramach opłaty. Ważny jest także aspekt ekologiczny: łatwiej i taniej będzie utylizować śmieci BIO, gdy nie zostaną oddane w plastikowym worku.

Wprowadzony został także limit przyjęcia odpadów BIO w PSZOK: do 200 kg na rok na nieruchomość jednorodzinną oraz na budynek wielolokalowy, w którym jest do 20 lokali, zaś do 400 kg na budynek wielolokalowy, w którym jest powyżej 20 lokali. Zawsze jednak można w PSZOK oddawać odpady BIO powyżej tego limitu, wówczas pobierana będzie opłata.

Częściej - bo dwa razy w miesiącu, przez cały rok - odbierane będą z domków jednorodzinnych odpady metalowe i plastikowe.

Limit wysokości opłaty za odpady rozliczane według zużycia wody
Ciekawa i najbardziej odczuwalna, korzystna zmiana dla mieszkańców budynków wielorodzinnych (bloki, kamienice), wejdzie w życie od stycznia. Tam bowiem, gdzie opłata za wywóz śmieci jest rozliczana w związku ze zużyciem wody, nie będzie ona mogła być większa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, co do końca pierwszego kwartału 2022 daje kwotę 150 zł na miesiąc. I to nawet wtedy, gdy z przeliczenia wyniknie większa kwota. Zastosowanie powyższej zasady przy ustalaniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do właścicieli lub zarządców nieruchomości wielolokalowych.

Jeśli prowadzimy firmę w domku jednorodzinnym, w którym mieszkamy, nie trzeba będzie podpisywać oddzielnej umowy na wywóz odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości tego typu od marca będą składać deklaracje a także płacić - zarówno za osoby zamieszkujące, jak i za odpady komunalne wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością. To dlatego, że nieruchomości jednorodzinne, na których jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza objęte zostają gminnym systemem gospodarki odpadami.

Zmiany w zgierskim systemie odbioru odpadów są konieczne

Jak samorządowcy uzasadniają wprowadzone zmiany? Po pierwsze, dostosowanie zgierskiego systemu do zmienionej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Po drugie odpowiedź na oczekiwania mieszkańców wyrażone w konsultacjach społecznych. Po trzecie, oszczędności finansowe, wynikające choćby z pozbycia się z systemu plastikowych worków na zbieranie odpadów BIO oraz zmniejszenie kosztów zagospodarowania tych odpadów. Dodatkowo dostosowano regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do zmienionego ostatnio Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego.

źródło: UM Zgierz