wersja testowa serwisu

Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice

54353476

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY ŁUBNICE

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 24.07.2019 r. została wydana decyzja znak: 6733.1.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV wraz ze złączem SN na działkach nr ewid. 1317, 1319/3 (obręb Łubnice) położonych gminie Łubnice.