wersja testowa serwisu

Wójt Gminy Galewice z absolutorium

dsc_0126
fot. Urząd Gminy Galewice

W dniu 30 lipca 2020 r. odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy w Galewicach. Na sesji obecnych było 12 radnych.

Wójt Gminy Galewice Pan Piotr Kołodziej w ustawowym terminie przekazał Raport o stanie Gminy Galewice za 2019 r. Radzie Gminy w Galewicach. Raport został również podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Galewicach i na stronie www.galewice.pl. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzono debatę. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Galewice wotum zaufania.

Następnie radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Galewice Panu Piotrowi Kołodziejowi. Radni decyzję podjęli po zapoznaniu się:

1) ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Galewice za 2019 rok;
2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy Galewice za 2019 rok;
3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Sieradzu o rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Galewice za 2019 rok;
4) z informacją o stanie mienia Gminy Galewice;
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Galewicach w przedmiocie wykonania budżetu Gminy Galewice za 2019 rok.

źródło: UG Galewice