wersja testowa serwisu

Radomszczańskie PGK gruntownie modernizuje wysypisko w Płoszowie

Radomszczańskie PGK gruntownie modernizuje wysypisko w Płoszowie
UM Radosmko

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie czekają spore zmiany - rozbudowana będzie hala sortowni, wykonana nowoczesna instalacja odpylająca, wiata magazynowa na surowce wtórne, poprawiona i zmodernizowana zostanie również infrastruktura towarzysząca, drogi dojazdowe, utwardzenia i instalacje sieci wodno-kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej. Całość kosztować będzie niecałe 50 mln zł z czego prawie połowa pokryta zostanie przez unijne dofinansowanie.

Ten ogromny projekt obejmuje przede wszystkim rozbudowę i modernizację części mechanicznej instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, funkcjonującej w ramach ZUOK w Płoszowie w gminie Radomsko. Dodatkowo projekt obejmuje także: rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zakup „zero-emisyjnych" środków transportu, specjalistycznego sprzętu technologicznego oraz wcześniej zrealizowaną budowę kompostowni.

W zakres całej modernizacji wchodzi także m. in. zaprojektowanie oraz wybudowanie następujących obiektów:

  • rozbudowa hali sortowni odpadów – dobudowa nowej części,
  • wykonanie instalacji odpylającej dla części rozbudowywanej i istniejącej hali sortowni celem dostosowania do wymogów BAT (Best Available Technology – Najlepsze Dostępne Techniki),
  • wykonanie instalacji p.poż. w hali sortowni (nowa i istniejąca część), w wiacie magazynowej na surowce wtórne i PSZOK,
  • budowa wiaty magazynowej na surowce wtórne/preRDF,
  • rozbudowa PSZOK obejmująca: utwardzenie terenu zapewniające wjazd samochodów i odbiór kontenerów, wyposażenie w pojemniki lub kontenery i dostosowanie do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów, przygotowanie zadaszonego miejsca przystosowanego do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),
  • budowa drogi komunikacyjnej pomiędzy rozbudowaną częścią hali, a istniejącym budynkiem Socjalnym,
  • budowa i modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji i sieci wodociągowej, instalacji sieci kanalizacyjnej, instalacji i sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej.


- Całkowity koszt realizacji projektu (brutto) wynosi: 48 280 831, 90zł, z czego 23 938 635,38zł (netto) pochodzi ze środków Unii Europejskiej. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozbudowa i dostosowanie instalacji do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz wzrost przepustowości i efektywności w zakresie sortowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych umożliwiający gminie - miasto Radomsko i gminom uczestniczącym w projekcie osiągniecie wymaganych wskaźników recyklingu odpadów komunalnych - mówi prezes PGK Sp. z o.o. Marek Glądalski.

Termin wykonania zadania, którego dotyczy podpisany kontrakt wynosi do 52 tygodni od dnia podpisania Kontraktu tj. do 27.06.2022 r.

Jak informuje spółka, od 10 czerwca trwają również prace budowlane związane z realizacją jednego z etapów inwestycji: Rozbudowy i Przebudowy Budynku Administracyjnego na terenie ZUOK. To spowodowało zmiany w funkcjonowaniu Zakładu - na czas realizacji tej części zadania obsługa klienta i cała administracja ZUOK musiała być przeniesiona do kontenerów biurowych. Wykonawcą tego etapu inwestycji jest SKB Budownictwo Sp. z o.o.. Planowany czas jego zakończenia to styczeń 2022r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Budowa, Rozbudowa i Modernizacja ZUOK w Płoszowie" w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.