Zawiadomienie Wójta Gminy Łubnice

Dodane przez Urząd Gminy Łubnice

Znak: 6220.1.31.2019                                                                                              Łubnice, dnia 13.09.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Łubnice zawiadamia, że w dniu 11.09.2019 r. do Urzędu Gminy w Łubnicach wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4221.76.2019.PJe.3 z dnia 11 września 2019 r. dot. postępowania w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice, powiat wieruszowski, województwo łódzkie", w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadamia, że z uwagi na skomplikowanie sprawy administracyjnej, konieczność dokładnego przeanalizowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dotrzymanie terminu ustawowego wydania przez RDOŚ w Łodzi uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest możliwe i wydanie orzeczenia kończącego postępowanie w przedmiocie uzgodnienia dla przedmiotowego przedsięwzięcia nastąpi nie później niż do 25 października 2019 r.


Zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej obowiązany jest powiadomić strony ( w tym przypadku RDOŚ za pośrednictwem organu gminy), również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu (w przedmiotowym przypadku błędy i rozbieżności w materialne przedłożonym przez wnioskodawcę).


Zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  • 1)nie załatwiono sprawy w terminie określonym a art. 35 lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  • 2)postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
  • § 2 Ponaglenie zawiera uzasadnieni.
  • § 3 Ponaglenie wnosi się:
  • 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie;
  • 2) do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

Zobacz także

Tuwim na rockowo! Zapraszamy na koncert …

Ogólnopolski „Dzień Seniora” z Zakładem …

Odznaczenie dla Kierownika Powiatowego C…

Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego …

Wieruszowscy policjanci zatrzymali nietr…

Akcja strażaków w Teklinowie. Osobówka s…

Wieruszowski Dom Kultury poszukuje kandy…

Wybory do Sejmu i Senatu: Kto z mandatam…

Dzień Edukacji Narodowej w wieruszowskim…

Wybory do Sejmu: Jak głosowano w naszym …

Wieruszowskie Liceum wzorem dla innych s…

[ZDJĘCIA + WIDEO] Cezary Olejniczak popi…

Pierwsza pomoc przedmedyczna – warsztaty…

[WIDEO] "Ostatni przedwojenny jarma…

W Ozorkowie odbędzie się Bieg im. Agaty …

Powiat Wieruszowski podpisał umowę na pr…

Zostań policjantem – czyli „Kryminalna N…

Spotkanie policjantów z pracownikami Rej…